Äventyrspedagogik

Förskolans profil är inspirerad av äventyrspedagogikens strategi som bland annat bygger på samarbetsbaserat lärande, upplevelsebaserat lärande samt emotionelltbaserat lärande. Äventyrspedagogiken i relation till styrdokumenten för förskolan, går hand i hand och styr vår förskola.

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbetet, på ett sätt som engagerar hela människan.

Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som:

  • sätter kunskap och hälsa i centrum.
  • skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang.
  • tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag.
  • nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

På Äventyrsförskolan bedrivs stora delar av verksamheten utomhus, där ges barnen bland annat förutsättningar till att upptäcka, uppleva, undersöka och utforska. Dessa begrepp kan på ett tematiskt sätt låta barnen leka, lära och utveckla matematik, naturvetenskap/teknik. Genom att förskolan bedriver stora delar av verksamheten utomhus blir det mycket rörelselek, förutsättningar för kreativitet och fantasi. Som lärare i förskolan kommer vi vara samarbetspartners, inspiratörer samt vägledande lärare för att möta barnen i deras vardag. Det innebär att socialt samspel, språk och kommunikation ses som en avgörande del i verksamheten.